y_0145vv
y_0145vv
y_0111
y_0111
y_0181
y_0181
y_0025
y_0025
y_0060_
y_0060_
y_0082
y_0082
y_0202
y_0202
y_0008
y_0008
y_0201
y_0201
y_0145vv
y_0111
y_0181
y_0025
y_0060_
y_0082
y_0202
y_0008
y_0201

עדנה חדשה לדירה ישנה

/ פרטי
קיר אחד שהוסר בתהליך השיפוץ בדירה ותיקה במרכז תל אביב, שינה את חזותה ללא היכר.
החלל המיושן הלא מטופח הפך למרחב פתוח וזורם בשילוב פתרונות ריהוט מפתיעים.
אדריכל: גיא פרנק
צילום: שגב צילום